Yorum: ?in, Japonya ve Güney Kore'den ?ok tarafl? i?birli?i vurgusu

2021-10-20 21:17:31 CRI
咪乐|直播|在线下载 各派出单位要关心援藏专业技术人才,做好跟踪管理和服务保障等工作。

Zhang Yifu-CRI Haber Merkezi

Çin'in güneybat?s?nda yer alan Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu kentinde Çin-Japonya-Güney Kore 8. Liderler Zirvesi düzenlendi.

Zirvede, “Çin-Japonya-Güney Kore ??birli?i'nin On Y?ll?k Vizyonu” yay?mland? ve Çin-Japonya-Güney Kore ile ba?ka bir taraf?n i?birli?ine ili?kin belgenin ilk faz?na ait sonuç belgesi onayland?.

Belgelerde, üç taraf?n serbest ticareti ve çok tarafl?l??? korumak için çaba harcayaca??n? belirtti?i vurguland?. Ayr?ca, taraflar?n, Bölgesel Kapsaml? Ekonomik Ortakl?k (RCEP) anla?mas?na ili?kin görü?melerde kaydedilen sonuçlar temelinde, Çin-Japonya-Güney Kore serbest ticaret anla?mas?na ili?kin müzakereleri ve Do?u Asya'da çok tarafl? i?birli?ini h?zland?rmak ?eklinde sinyal vermek için çal??aca?? ifade edildi.

Bu y?l, Çin-Japonya-Güney Kore i?birli?i mekanizmas?n?n kurulu?unun 20. y?ldönümü. Üç ülke aras?nda 20 sene boyunca, 8 liderler zirvesi ile 21 bakanlar düzeyinde toplant? düzenlenerek ve 70'ten fazla diyalog mekanizmas? kurularak bir i?birli?i çerçevesi olu?turuldu. Geçen sene, üç ülke aras?ndaki ticaret hacmi 720 milyar ABD dolar?n?, kar??l?kl? yat?r?m hacmi 11 milyar dolar? ve ileti?imde bulunan personel say?s? ise 31 milyonu a?t?. Söz konusu i?birli?i, bölge ve dünya ekonomisinin büyümesini h?zland?rmada ve bölgesel entegrasyon sürecine liderlikte önemli rol oynad?.

?u an korumac?l?k, tek tarafl?l?k ve zorbal???n yayg?n oldu?u bir küresel zeminde, dünyada önemli etkiye sahip üç ekonomi Çin, Japonya ve Güney Kore'nin e?güdüm ve müzakereyi güçlendirerek, i?birli?ini yo?unla?t?rmas? daha büyük bir önemi ta??yor.

Son liderler zirvesi s?ras?nda üç ülke, çok tarafl? ticaret sistemine desteklerini yineleyerek, RCEP anla?mas?n?n bir an önce imzalanmas? için çaba göstereceklerini ifade etti. Bu ?üphesiz ki, Çin-Japonya-Güney Kore serbest ticaret anla?mas?na ili?kin müzakerelerin de h?zland?r?lmas?na, çok tarafl?l?k ve serbest ticaret sisteminin korunmas?na ve bölgenin kalk?nmas? ile refah?n?n ilerletilmesine yard?mc? olacak.

Üç tarafl? i?birli?inin gelece?inde serbest ticaret bölgesi dikkat çekiyor

Toplant?da yay?mlanan “Çin-Japonya-Güney Kore ??birli?i'nin Gelecek On Y?ll?k Vizyonu” isimli belge, ileri dönemde hayata geçirilecek i?birli?i projeleri için sa?lam bir zemin haz?rl?yor.

Çin-Japonya-Güney Kore Serbest Ticaret Bölgesi, i?birli?inin a??rl?k merkezi olacak. Söz konusu projeyle ilgili olarak Kas?m 2012 itibar?yla 16 tur görü?me gerçekle?tirildi. Ancak ?u an görü?me sürecinde baz? engeller mevcut. Günümüz dünya ekonomisinde bilimsel ve teknolojik devrimin yan? s?ra, sanayi devriminin h?zla derinle?ti?i bir atmosferde, Çin-Japonya-Güney Kore Serbest Ticaret Bölgesi'nin kurulmas?, hem üç taraf?n kendi geli?me talepleri ile ortak ç?karlar?na, hem de üç taraf aras?ndaki yeni i?birli?ine uyuyor.

Kas?m ay?nda yap?lan RCEP görü?melerinde kaydedilen önemli at?l?m da Çin-Japonya-Güney Kore i?birli?ine büyük bir dinamizm sa?l?yor. Üç ülke bu f?rsat? yakalay?p, görü?me sürecini daha da h?zland?rmal?.

Çin Cumhurba?kan? Xi Jinping, 2. Çin Uluslararas? ?thalat Fuar?'nda yapt??? konu?mada, Çin'in daha fazla ülke ile yüksek standartl? serbest ticaret anla?mas? imzalaman?n yan? s?ra, “Çin-AB Yat?r?m Anla?mas?”, “Çin-Japonya-Güney Kore Serbest Ticaret Anla?mas?” ve “Çin-Körfez Ülkeleri ??birli?i Konseyi Serbest Ticaret Anla?mas?”na dair müzakerelerin sürecini h?zland?rmaya haz?r oldu?unu vurgulad?.

Çin Ba?bakan? Li Keqiang da, Çin-Japonya-Güney Kore ?? Zirvesi'nde yapt??? konu?mada, Çin'in d??a aç?lmay? geni?letmeye devam etti?ini ve Çin'in kap?s?n?n d??a daha da aç?laca??n? kaydederek, Japon ve Güney Koreli ?irketlerin Çin'in bu ad?mdan yararlanmas?n? arzulad???n? ifade etti. Bu ad?m, Çin'in “Çin-Japonya-Güney Kore Serbest Ticaret Anla?mas?” müzakeresini h?zland?rmak için att??? somut bir ad?m.

Birbiriyle kom?u olan Çin, Japonya ve Güney Kore, Asya'da bar?? ve istikrar?n korunmas?nda önemli sorumluluklar üstleniyor. Üç ülkenin serbest ticaret ve çok tarafl?l?k sistemlerini ortakla?a koruman?n yan? s?ra, ortak kazanç gerçekle?tirmesi, anla?mazl?klar? çözmesi, bölgedeki ekonomik refaha yeni katk?lar yapmas? ve dünyan?n kalk?nmas?na olumlu enerji vermesi gerekiyor.
Takvim

Haberler:
Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
Ekonomi:
Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
Turizm:
Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
Kültür ve Ya?am:
Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
yoresel:
Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
?ince ??retimi:
?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
China TV:
Kültür Merhaba ?in
Web Radyo:
Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
Galeri:
?in Dünya Moda Seyahat Spor
百度