Th? cu?a ba?n Nguyê?n Thi? H??ng, Nguyê?n Tiê?n Hoa?ng, Vu? V?n Nghi?a, Lê V?n Tua?t

2021-09-22 15:58:21 CRI
咪乐|直播|平台|两个人啪嗒啪嗒 28日受冷空气影响,大气扩散条件转好,霾逐渐减弱消散。

Ba?n Nguyê?n Thi? H??ng, sô? nha? ta?i thôn Tân An xa? Thu?y Tân huyê?n Tha?i Thu?y ti?nh Tha?i Bi?nh viê?t:

Cha?u la? mô?t thi?nh gia? râ?t yêu thi?ch nh??ng ch??ng tri?nh cu?a ?a?i, va? qua ?o? th??c s?? cha?u ?a? ????c biê?t vê? cuô?c sô?ng nhân dân Trung Quô?c la? nh? thê? na?o. Nê?u v??i ng???i kha?c co? thê? ca?i "biê?t" cu?a cha?u ?? ?ây la? i?t nh?ng ?ô?i v??i cha?u la?i la? râ?t nhiê?u, ?iê?u ?o? râ?t quy? ?ô?i v??i cha?u.

Mô?i khi ngô?i buô?n mô?t mi?nh ?? nha? cha?u la?i m?? ?a?i va? nghe nh??ng tiê?ng no?i quen thuô?c cu?a ca?c cô, ca?c chu? la?m ch??ng tri?nh. Cha?u râ?t thi?ch nh??ng tiê?t mu?c nh?: Hô?p th? Ngo?c A?nh, ?o?c truyê?n, Ho?c tiê?ng phô? thông Trung Quô?c, ???i sô?ng kinh tê?, khoa ho?c va? ???i sô?ng v.v.

Cha?u râ?t mong ch??ng tri?nh co? thê? pha?t la?i va?o nhiê?u lu?c trong nga?y ?ê? mo?i ng???i nghe ?a?i co? thê? nghe ????c tiê?t mu?c mi?nh thi?ch, co? nh? vâ?y thi? cha?u tin ch??c ch??ng tri?nh se? ????c râ?t nhiê?u ng???i quan tâm theo do?i va? biê?t ?ê?n.

Cha?u hê?t s??c khâm phu?c va? ki?nh tro?ng nh??ng ng???i la?m ch??ng tri?nh ?a? râ?t cô? g??ng ?ê? co? thê? ?em la?i cho nh??ng thi?nh gia? Viê?t Nam no?i chung va? cha?u no?i riêng nh??ng kiê?n th??c va? nhiê?u ne?t sô?ng tô?t ?e?p cu?a con ng???i Trung Quô?c. Cha?u biê?t s?? cô? g??ng cu?a nh??ng ng???i la?m ch??ng tri?nh la? râ?t l??n lao, qua ?ây cha?u râ?t muô?n no?i l??i biê?t ?n chân tha?nh ?ô?i v??i ch??ng tri?nh.

Cuô?i th? mô?t lâ?n n??a cha?u mong cho ch??ng tri?nh luôn pha?t triê?n t??i mô?t m??c ?ô? cao h?n n??a va? luôn hâ?p dâ?n ng???i nghe ?a?i v??i nh??ng ch??ng tri?nh cu?a ?a?i.

Ba?n Nguyê?n Tiê?n Hoa?ng, sô? nha? ?? ?ô?i 7 thôn Lâm Thu?y, xa? Ha?i Vinh, huyê?n Ha?i L?ng, ti?nh Qua?ng Tri? viê?t:

Em la? mô?t Fan hâm mô? cu?a la?n so?ng ?iê?n cu?a ?a?i Pha?t thanh Quô?c tê? Trung Quô?c. Qua ch??ng tri?nh em muô?n ba?y to? mô?t ?ôi ?iê?u vê? ch??ng tri?nh cu?a quy? ?a?i.

Ch??ng tri?nh cu?a quy? ?a?i râ?t phong phu? va? co? nhiê?u thông tin bô? i?ch, quy? ?a?i giu?p cho thi?nh gia? kh??p n?m châu hiê?u hiê?t vê? ?â?t n???c Trung Quô?c t??i ?e?p, qua? thâ?t nh??ng chuyên mu?c nh? Thê? du?c Thê? thao, Ch??ng tri?nh V?n nghê?, Hô?p th? Ngo?c A?nh va? nh??ng ch??ng tri?nh kha?c n??a la?m cho em ca?m thâ?y ch??ng tri?nh tr?? nên thân thiê?t v??i mo?i ng???i Viê?t Nam.

Ba?n Vu? V?n Nghi?a, sô? nha? ?? thôn XA TU xa? TRUC NOI huyê?n TRUC NINH ti?nh Nam ?i?nh (không dâ?u), co? ho?m th? ?iê?n t?? la? vunghia263@yahoo.com.vn viê?t:

Em râ?t vui m??ng vi? ?ây la? lâ?n ?â?u tiên em viê?t th? cho ca?c anh chi? trong ?a?i Pha?t tha?nh Quô?c tê? Trung Quô?c.

Th?i s?:
Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
Nghe:
Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
?nh:
Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
Kinh t? X? h?i:
??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
V?n hoá du l?ch:
V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
D??ng sinh:
C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
V??n Hán ng?:
Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
Th?i th??ng:
Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
百度